7 ข้อเท็จจริงบ้า ๆ บอ ๆ แต่จริงเกี่ยวกับ GDPR และการเดิมพัน7 ข้อเท็จจริงบ้า ๆ บอ ๆ แต่จริงเกี่ยวกับ GDPR และการเดิมพัน
7 ข้อเท็จจริงบ้า ๆ บอ ๆ แต่จริงเกี่ยวกับ GDPR และการเดิมพัน 7 ข้อเท็จจริงบ้า ๆ บอ ๆ แต่จริงเกี่ยวกับ GDPR และการเดิมพัน
7 ข้อเท็จจริงบ้า ๆ บอ ๆ แต่จริงเกี่ยวกับ GDPR และการเดิมพัน

7 ข้อเท็จจริงบ้า ๆ บอ ๆ แต่จริงเกี่ยวกับ GDPR และการเดิมพัน

7 ข้อเท็จจริงบ้า ๆ บอ ๆ แต่จริงเกี่ยวกับ GDPR และการเดิมพัน

โดยต้องมีผลบังคับใช้โดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนหรือธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล และ การทำธุรกิจแบบออนไลน์ อย่างเว็บคาสิโนออนไลน์นั้นย่อมมีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกันกับ GDPR อย่างแน่นอน อย่างทางเว็บคาสิโนออนไลน์นั้นจะมีให้นักเดิมพันนั้นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขที่บัญชี ชื่อธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น แน่นอนว่าย่อมมีความเกี่ยวเนื่องอย่างแน่แท้ เป็นหนึ่งตัวเลือกและเป็นตัวช่วยที่จะทำให้การคุ้มครอง ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นได้มีสิทธิ์ที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมต่อการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆได้ อย่างนั้นนั่นเองจึงทำให้เว็บคาสิโนออนไลน์นั้นสร้างความแตกต่างเพิ่มความปลอดภัยสร้างความมั่นคงโดยการ จับมือกับทางGDPR เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อนักเดิมพันทุกท่านจะได้มีกฎหมายคุ้มครอง ปราศจากการฉ้อโกง จะผู้ไม่หวังดีและเสียผลประโยชน์ทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน

 

GDPR เกี่ยวข้องกับทางตรงและทางอ้อมกับการเดิมพันพนันออนไลน์

ยิ่งเป็นเว็บคาสิโนออนไลน์ที่มีมาตรฐานสูงการที่ทำตามกฎของ GDPR จะช่วยทำให้นักเดิมพันเองนั้นมั่นใจ เกี่ยวกับการใช้งาน เพราะแน่นอนว่ามีกฎหมายรองรับเกี่ยวกับข้อมูลที่อาจจะเกิดการรั่วไหลออกไปก็ได้ และถ้าผู้ประกอบการ เกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือ การทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ต่าง ๆ ควรที่จะจัดเตรียมข้อมูล ก่อนที่จะ เริ่มการก่อตั้ง เพื่อที่จะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางสหภาพยุโรปนั้นจึงได้กำหนดเอาไว้ 7 ฐานด้วยกันเป็นการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมายและความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยฐานข้อมูลทั้งหมดมีฐานข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

1. GDPR เกี่ยวกับ ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต

สำหรับกฎหมายในข้อนี้เกิดขึ้นในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลมีความจำเป็นต่อการปกป้องผลประโยชน์สำคัญของตัวเจ้าของข้อมูลเป็นการปกป้องอันตรายและแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากสุขภาพหรือถึงขั้นชีวิตของเจ้าของข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถที่จะใช้ฐานนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อต่อชีวิตและเพื่อความปลอดภัยของชีวิตด้วย

 

2. GDPR เกี่ยวกับ ฐานสัญญา

ว่าด้วยเรื่องของสัญญานั้นคือการตกลงแลกเปลี่ยนกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งสามารถที่ประมวลผลข้อมูลได้ ตามกรณีที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการตามสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้ ในระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสารสัญญานี้สามารถใช้ได้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปเท่านั้น

 

3. GDPR เกี่ยวกับ ฐานภารกิจสาธารณะ/อำนาจรัฐ

สำหรับฐานข้อมูลนี้ผู้ที่สามารถใช้ฐานนี้ได้ในการประมวลผลข้อมูลนั้น จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่หรือองค์กรของภาครัฐซึ่งในกรณีที่การประมวลผลนาน ๆ จำเป็นต่อการดำเนินงาน ตามภารกิจของทางภาครัฐและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามที่ GDPR ได้กำหนดเอาไว้ตามกฎหมายระดับสากลอย่าแน่ชัด

 

4. GDPR เกี่ยวกับ ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย

สำหรับฐานนี้ว่าด้วยเรื่องของกฎหมายจะเป็นผู้ประกอบการสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่จำเป็นต่อการดำเนินการและเพื่อเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ควบคุมข้อมูลของผู้อื่นอย่างสมเหตุสมผลตัวอย่าง เช่น การบันทึกวงจรปิด เพื่อป้องกันอาชญากรรมการส่งต่อข้อมูลในเครือของบริษัท เพื่อเป็นการบริหารจัดการและเป็นประโยชน์ของพนักงาน

 

5. GDPR เกี่ยวกับ ฐานการปฏิบัติ/หน้าที่ตามกฎหมาย

ผู้ที่มีอำนาจในการควบคุมข้อมูลสามารถที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นได้ในกรณี ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของกฎหมายโดยต้องสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ตามบัญญัติใดบัญญัติหนึ่งของกฎหมาย GDPR หรือเป็นการทำตามคำสั่งของหน่วยงานใดงานหนึ่งของภาครัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย ดังนั้นเราจึงควรปฏิบัติตามฐานกฎหมายให้ถูกต้อง

 

6. GDPR เกี่ยวกับ ฐานความยินยอม

ความยินยอมนั้นสามารถใช้เป็นฐานการประกวดผลได้เฉพาะในกรณีที่เจ้าของข้อมูลได้สมัครใจหรือยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลประมวลผลข้อมูลได้โดยผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องดำเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนด้วยการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอความยินยอม ซึ่งอาจจะทำเป็นหนังสือหรือการทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายอ่านง่ายไม่หลอกลวง ก่อนที่จะประมวลผลข้อมูลใด ๆ

-เว็บไซต์จะต้องมีการแจ้งและขอความร่วมมือจากผู้เข้าใช้อย่างชัดเจน ห้ามมีระบบบังคับอัตโนมัติในเว็บไชต์นั้น ๆ

-จะต้องมีการแจ้งให้ทราบว่าจะใช้ข้อมูลในทางใด ด้วยข้อความที่ชัดเจน ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐาน เข้าใจได้โดยทั่วกัน

-ผู้ใช้บริการสามารถขอยกเลิกหรือปฏิเสธการอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลของตนเอง โดยปราศจากความเสียหายใด ๆ ตามมา ผู้ให้บริการควรที่จะมีทางเลือกสำหรับการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล โดยที่ข้อกำหนดการบริการไม่สามารถนำมาใช้เป็นเงื่อนไขบังคับให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลได้

-ไม่มีความจำเป็นสำหรับการขออนุญาตใช้ข้อมูลเพิ่มเติมยกเว้นในกรณีที่ต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน เช่น การส่งบัตรข้อเสนอพิเศษอัตราสำหรับสุดสัปดาห์ให้ลูกค้าที่มาจองโรงแรม

-เยาวชนอายุต่ำกว่า 16 ปี ไม่มีสิทธิอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้

-ข้อมูลที่พิเศษ เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลทางสุขภาพ หรือ ข้อมูลทางพันธุกรรม จะต้องได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการ

 

7. GDPR เกี่ยวกับ ฐานจดหมายเหตุ /วิจัย /สถิติ

สำหรับในฐานนี้ผู้ควบคุมข้อมูล สามารถนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลมาประมวลผลได้ตามพื้นฐานของการทำบันทึกจดหมายเหตุ งานวิจัย หรือสถิติต่าง ๆ อย่างไรก็ตามก็ต้องมีมาตรการปกป้องคุ้มครองข้อมูลนั้นให้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแน่นอนว่าGDPR ก็ต้องมีการอ้างอิงจากฐานข้อมูลอย่างชัดเจนก่อนที่จะสามารถประมวลผลข้อมูลต่าง ๆได้ ไม่งั้นจะถือว่าเป็นการผิดกฎของ GDPR และทำให้โดนค่าปรับ โดยการตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้วว่ามีการปฏิบัติ ที่ขัดต่อGDPR และจะเจอค่าปรับได้ถึง 20 ล้านยูโรประมาณ 23.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 4 เปอร์เซ็นต์ของบริษัททั่วโลกมูลค่าการซื้อขายซึ่งก็ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่านั้นเอง

GDPR มีความเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ไทยและการบริการออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เว็บค้นหา และจองที่พักโฮมสเตย์กิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆหรือเป็น Application จดบันทึกงาน Application อ่านข่าวที่มีลูกค้าเป็นชาวยุโรป รวมไปถึงเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์เว็บไซต์กีฬาฟุตบอลอื่น ๆ  ดังนั้นแล้ว ควรที่จะตรวจสอบและศึกษาข้อมูลปรับปรุงระบบในการทำงานเพื่อที่จะให้สอดคล้องเข้ากับกฎหมายของ GDPR ที่ได้กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่ จะได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำให้ธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการระบบออนไลน์ต่าง ๆ นั้นสามารถที่จะปกป้องและป้องกันข้อมูลที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยการมีระบบที่ป้องกันอย่างรัดกุมมีการรักษาความปลอดภัยมีมาตรฐานในด้านการรับรองข้อมูลที่ดีเยี่ยม

การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับ GDPR ควรที่จะปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้

  1. การสร้างความตระหนัก

สิ่งที่ควรถนัดมากที่สุดเริ่มจากผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจและเป็นบุคคลที่สำคัญขององค์กร และต้องทราบถึงข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะได้รับมือกับ GDPR โดยจะต้องเป็นกลุ่มที่จะต้องประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและทางออกของปัญหาต่าง ๆ อีกด้วย

  1. การใส่ใจกับข้อมูลที่มีอยู่

ควรที่จะมีการจดบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ และมีที่มาจากที่ใดเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยจะต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างชัดเจนด้วย ก็ข้อมูลตัวนี้จะได้เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

  1. การสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคล

ควรที่จะพัฒนาและวางแผนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดมาอย่างทันท่วงที โดย GDPR จะได้ไม่มีผลกระทบที่ร้ายแรงเกิดขึ้น

  1. สิทธิส่วนบุคคล

จะต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมกับสิทธิส่วนบุคคลที่พึงมีทุกประการและรวมไปถึงวิธีการลบข้อมูลส่วนบุคคลการส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

-สิทธิที่จะได้รับแจ้ง

-สิทธิ์ในการเข้าถึง

-สิทธิในการแก้ไข

-สิทธิในการลบล้าง

-สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล

-สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล

-สิทธิในการปฏิเสธไม่ให้ใช้ข้อมูล

-สิทธิที่จะไม่ใช้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติในการประมวลผลข้อมูล

 

ข้อสรุป

กฎหมายของ GDPR ได้มีการถูกออกแบบมา เพื่อคุ้มครองข้อมูลของพลเมืองยุโรป เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกจัดเก็บไว้เป็นอย่างดี โดยต้องมีการยินยอมเสียก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นแน่นอนว่าข้อมูลที่ทางGDPR เป็นข้อมูลส่วนตัวและเป็นข้อมูล ที่สำคัญสำหรับตัวผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลเป็นอย่างมาก ดังนั้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแบบสุด ๆ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลอย่างนักเดิมพันเป็นอย่างมาก