lineสโบเบท แทงบอลออนไลน์

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) สิทธิ์ของผู้เล่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล – เข้าถึง, แก้ไข, ขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ – ยกเลิกความยินยอมของตนในการประมวลผลข้อมูล (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด) – รับข้อมูลในรูปแบบเชิงโครงสร้างที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง (ความสามารถในการโอนย้ายข้อมูล) – ขอข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน – ปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน สิทธิ์บางอย่างข้างต้นอาจมีผลบังคับใช้ในบางสถานการณ์เท่านั้น ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายการป้องกันข้อมูลรวมถึงข้อบังคับคุ้มครองข้อมูลทั่วไป การคุ้มครองข้อมูล             sbobet-sports ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าอย่างเต็มที่ แม้บริษัทจะใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการละเมิดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับเว็บไซต์และฐานข้อมูลของเรารวมถึงฐานข้อมูลลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีเว็บไซต์หรือการส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตใดๆ ที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ จึงไม่สามารถรับประกันการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การแฮ็ค การสูญเสียข้อมูล หรือการละเมิดความปลอดภัยด้านข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การส่งข้อมูลใดๆ ของคุณจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง เราขอแนะนำให้คุณใช้มาตรการเพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและออกจากระบบบัญชีของคุณหลังจากใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน การแฮ็คบัญชีของคุณอาจนำไปสู่การเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลประจำตัวของคุณด้วยความระมัดระวัง หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์ สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ sbobet-sports การยื่นเรื่องร้องเรียน             หากไม่พอใจในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน ผู้เล่นมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจ การยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว             เมื่อคลิก “ใช่” ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน หรือใช้บริการต่อไปหลังจากการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ […]

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

สิทธิ์ของผู้เล่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

– เข้าถึง, แก้ไข, ขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้

– ยกเลิกความยินยอมของตนในการประมวลผลข้อมูล (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด)

– รับข้อมูลในรูปแบบเชิงโครงสร้างที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง (ความสามารถในการโอนย้ายข้อมูล)

– ขอข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน

– ปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน

สิทธิ์บางอย่างข้างต้นอาจมีผลบังคับใช้ในบางสถานการณ์เท่านั้น ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายการป้องกันข้อมูลรวมถึงข้อบังคับคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

การคุ้มครองข้อมูล

            sbobet-sports ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าอย่างเต็มที่

แม้บริษัทจะใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการละเมิดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับเว็บไซต์และฐานข้อมูลของเรารวมถึงฐานข้อมูลลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีเว็บไซต์หรือการส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตใดๆ ที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ จึงไม่สามารถรับประกันการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การแฮ็ค การสูญเสียข้อมูล หรือการละเมิดความปลอดภัยด้านข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การส่งข้อมูลใดๆ ของคุณจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง

เราขอแนะนำให้คุณใช้มาตรการเพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและออกจากระบบบัญชีของคุณหลังจากใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน การแฮ็คบัญชีของคุณอาจนำไปสู่การเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลประจำตัวของคุณด้วยความระมัดระวัง

หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์ สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ sbobet-sports

การยื่นเรื่องร้องเรียน

            หากไม่พอใจในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน ผู้เล่นมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจ

การยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว

            เมื่อคลิก “ใช่” ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน หรือใช้บริการต่อไปหลังจากการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ตามความเหมาะสม) นั่นหมายความว่า คุณได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และถือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สมบูรณ์และมีความเฉพาะและใช้แทนนโยบายฉบับก่อนหน้านี้ทั้งหมด

ควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวควบคู่กับข้อกำหนดในการใช้งาน รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยทาง sbobet-sports จะแจ้งให้คุณทราบโดยการประกาศนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ sbobet-sports ขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำเพื่อผลประโยชน์ต่อตัวคุณเอง